Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 
Törvények

 

Magyarország Alaptörvénye
1959. évi IV. tv. A Polgári Törvénykönyvről
1990. évi XCIII. tv. Az illetékekről
1992. évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról
1993. évi XLVIII. tv. A bányászatról
1993. évi XCIII. tv. A munkavédelemről
1994. évi LV. tv. A termőföldről
1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVII. tv. A vízgazdálkodásról
1996. évi XXI. tv. A területfejlesztésről és a területrendezésről
1996. évi LIII. tv. A természet védelméről
1996. évi LXXVI. tv. A földmérési és térképészeti tevékenységről
1997. évi XLI. tv. A halászatról és a horgászatról
1997. évi LXXVIII. tv. Az épített környezet alakításáról és védelméről
1997. évi CXLI. tv. Az ingatlan nyilvántartásról
2000. évi XLII. tv. A vízi közlekedésről
2000. évi XLIII. tv. A hulladékgazdálkodásról
2000. évi C. tv. A számvitelről
2001. évi LXIV tv. A kulturális örökség védelméről
2003. évi XXVI. tv. Az Országos Területrendezési Tervről
2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről
2003. évi CXXV. tv. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
2003. évi CXXIX. tv. A közbeszerzésekről   
2004. évi CXL. tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
2007. évi CVI tv. Az állami vagyonról
2007. évi CXXIII. tv. A kisajátításról
2007. évi CXXVII. tv. Az általános forgalmi adóról
2007. évi CXXIX. tv. A termőföld védelméről
2007. évi CLII. tv. Egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
2009. évi XXXVII. tv. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
2009. évi CXLIV. tv. A vízitársulatokról
2010. évi LXXXVII. tv. A Nemzeti Földalapról
2011. évi CVI. tv. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
2011. évi CVIII. tv. A közbeszerzésekről
2011. évi CXII. tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXIII. tv. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
2011. évi CXXVIII. tv. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
2011. évi CXCV. tv. Az államháztartásról
2011. évi CXCVI. tv.    A nemzeti vagyonról 
2012. évi I. tv.    A munka törvénykönyvéről
   

Kormányrendeletek


160/1995. (XII. 26.) Korm. r. A vízgazdálkodási társulatokról
72/1996. (V. 22.) Korm. r. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
232/1996. (XII. 26.) Korm. r. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól
123/1997. (VII. 18.) Korm. r. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
201/1997. (XI. 19.) Korm. r. A kizárólagos állami tulajdonban lévő víziközmű vagyon használatba adásáról
253/1997. (XII. 20.) Korm. r. Az országos településrendezési és építési követelményekről
104/1998. (V. 22.) Korm. r. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatás igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről
178/1998. (XI. 6.) Korm. r. A vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról
203/1998. (XII. 19.) Korm. r. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
120/1999. (VIII. 6.) Korm. r. A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról
218/1999. (XII. 28.) Korm. r. Az egyes szabálysértésekről
74/2000. (V. 31.) Korm. r. A Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyezmény kihirdetéséről
130/2000. (VII. 11.) Korm. r. A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március17-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről
151/2000. (IX. 1.) Korm. r. A nemzetközi jelentőségű vízi utakról szóló európai Megállapodás kihirdetéséről
172/2000. (X. 18.) Korm. r A központosított illetményszámfejtésről
198/2000. (XI. 29.) Korm. r. Az úszólétesítmények lajstromozásáról
249/2000. (XII. 24.) Korm. r. Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
50/2001. (IV. 3.) Korm. r. A szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
98/2001. (VI.15.) Korm. r. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
201/2001. (X. 25.) Korm. r. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről
213/2001. (XI. 14.) Korm. r. A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
25/2002. (II. 27.) Korm. r. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
27/2002. (II. 27.) Korm. r. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről
30/2003. (III. 18.) Korm. r. A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről
126/2003. (VIII. 15.) Korm. r. A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről
168/2004. (V. 25.) Korm. r. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
219/2004. (VII. 21.) Korm. r. A felszín alatti vizek védelméről
220/2004. (VII. 21.) Korm. r. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
221/2004. (VII. 21.) Korm. r. A vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
275/2004. (X. 8.) Korm. r. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről
19/2005. (II. 11.) Korm. r. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól
21/2006. (I. 31.) Korm. r. A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
104/2006.(IV. 28.) Korm. r. A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól
347/2006.(XII. 23.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
90/2007. (IV. 26.) Korm. r. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
91/2007. (IV. 26.) Korm. r. A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
254/2007. (X. 4.) Korm. r. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról
269/2007. (X. 18.) Korm. r. A NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
291/2007. (X. 31.) Korm. r. Az építésfelügyeleti tevékenységről
47/2008. (III. 5.) Korm. r. A decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
78/2008. (IV. 3.) Korm. r. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről
178/2008. (VII. 3.) Korm. r. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről
191/2009. (IX. 15.) Korm. r. Az építőipari kivitelezési tevékenységről
288/2009. (XII. 15.) Korm. r. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről
147/2010. (IV. 29.) Korm. r. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
178/2010. (V. 13.) Korm. r. A vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról
215/2010. (VII. 9.) Korm. r. Az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról
346/2010. (XII. 28.) Korm. r. A kormányzati célú hálózatokról
46/2011. (III. 25.) Korm. r. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
146/2011. (VII. 27.) Korm. r. A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó szabályokról
370/2011. (XII. 31.) Korm. r. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
368/2011. (XII. 31.) Korm. r. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

Miniszteri rendeletek


11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM r. Egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről
6/1989. (V. 13.) KVM r. A víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról
15/1989. (X. 8.) MÉM r. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról
7/1995. (V. 30.) KHVM r. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról
18/1996. (VI. 13.) KHVM r. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről
37/1996. (X. 18.) NM r. A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről
2/1997. (II. 18.) KHVM. r. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről
10/1997. (VII. 17.) KHVM. r. Az árvíz- és belvízvédekezésről
12/1997. (VIII. 29.) KHVM r. A termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről
21/1997. (III.12.) FM-HM együttes r. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
23/1998. (XI. 6.) KHVM r. A vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról
65/1999. (XII. 22.) EüM r. A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági
és egészségvédelmi követelményeiről
74/1999. (XII. 25.) EüM r. A természetes gyógytényezőkről
109/1999. (XII. 29.) FVM r. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról
6/2000. (III. 17.) KHVM. r. Az úszólétesítmények gyógyszerszekrénnyel való felszereléséről és egyes úszólétesítményeken az orvosi szolgálat rendszeresítéséről
28/2000. (XII. 18.) KöVIM r. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről
85/2000. (XI. 8.) FVM r. A telekalakításról
88/2000. (XI. 10.) FVM r. Az Erdőrendezési Szabályzatról
13/2001. (IV. 10.) KöVIM r. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról
46/2001. (XII. 27.) BM r. A szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
3/2002. (II. 22.) KöM r. A hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM r. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM r. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
6/2002. (XI. 5.) KvVM r. Az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről
17/2002. (III. 7.) KöVIM r. A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek vízi úttá nyilvánításáról.
21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM r. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről
27/2002.(XII. 5.) GKM. r. A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről
49/2002. (XII. 28.) GKM r. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról
50/2002. (XII. 29.) GKM r. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről
39/2003. (VI. 13.) GKM r. A vízi közlekedés rendjéről
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM. r. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról
89/2003. (XII. 16.) GKM r. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről
2/2004. (I. 15.) FMM r. A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
27/2004. (XII. 25.) KvVM r. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
28/2004. (XII. 25.) KvVM r. A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
30/2004. (XII.30.) KvVM r. A felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól
31/2004. (XII.30.) KvVM r. A felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
14/2005. (VI. 28.) KvVM r. A kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról
33/2005. (XII. 27.) KvVM r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM r. A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról
20/2006. (IV.5.) KvVM r. A hulladék lerakásssal valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
13/2007. (V. 3.) ÖTM r. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
24/2007. (VII. 3.) KvVM r. A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról
37/2007. (XII. 13.) ÖTM r. Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
97/2007. (XII. 23.) KvVM r. Az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki megfigyeléséről
4/2008. (VIII. 1.) ÖM r. Az erdők tűz elleni védelméről
13/2008. (III. 26.) ÖTM r. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
30/2008. (XII. 31.) KvVM r. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról
5/2009. (IV. 14.) KvVM r. A vízgazdálkodási tanácsokról
6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM r. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről
5/2010. (I. 28.) ÖM r. A belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól
10/2010. (VIII. 18.) VM r. A felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásának szabályairól
37/2011. (X. 28.) BM r. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó egyes szerveknél történő végrehajtásáról
28/2011. (IX. 6.) BM r. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
45/2011. (XII. 7.) BM r. A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
92/2011. (XII. 30.) NFM r. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről
146/2011. (XII. 23.) VM r. A vízrajzi feladatok ellátásáról
18/2012. (IV. 5.) BM r. A közfoglalkoztatáshoz szükséges beszerzések sajátos szabályairól
44/2012. (VIII. 29.) BM r. A lakáscélú munkáltatói kölcsönről

 

Szervezeti és működési szabályzat

 

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 

ADUVIZIG alapító okirata egységes szerkezetben

 

ADUVIZIG módosító alapító okirata

 

Ügyrendi szabályzat

 

2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok


Az Igazgatóság nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

 

3. Közszolgáltatások


Az igazgatóság közszolgáltatást nem végez.

 

4. A szerv nyilvántartásai


Az igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
Amennyiben közérdekű adat, a közérdekű adatok igénylésére vonatkozó szabályok szerint. (Részletesen a közérdekű adatok igénylése közzétételi egységnél.)

 

5. Nyilvános kiadványok


Az igazgatóság nyilvános kiadványainak címe:
Meteorológiai és Hidrológiai Tájékoztató és Előrejelzés


Az igazgatóság nyilvános kiadványa témájának leírása:
Az ADUVIZIG működési területére vonatkozóan meteorológiai és hidrológiai tájékoztatást nyújt.


Az igazgatóság nyilvános kiadványához való hozzáférés módja:
Szabadon elérhető az ADUVIZIG honlapján (www.aduvizig.hu).
Az igazgatóság nyilvános kiadványa ingyenesen letölthető.

 

6. Döntéshozatal, ülések


Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ezért az igazgatóságra nem értelmezhető.

 

7. Az igazgatóság döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok


Testületi szervre vonatkozó közzétételi kötelezettség, ezért az igazgatóságra nem értelmezhető.

 

8. Közérdekű adatok igénylése

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

 • Az igényt az teljesíti, aki az adatot kezeli. Ha az adatot többen kezelik, akkor az illetékes egységvezető jelöli ki az adatszolgáltatót. Ha az adatot több szervezeti egység kezeli, akkor az a szervezeti egység lesz az adatszolgáltató, melynek feladatkörébe tartozik az adat kezelése. Kétség esetén az adatszolgáltatót az igazgató vagy helyettese jelöli ki.

 

 • Az igényt az adatkezelő a tudomására jutást követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a beérkezéstől számított 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az előzőekben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

 • Az adatkezelő a beérkezett igényt megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a teljesítéshez szükséges adatokat, ha nem, akkor hiánypótlásra hívja fel az igénylőt. A hiánypótlásra felhívástól a hiánypótlás teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít be. Ha a kérelmező a kért adatot nem tudja pontosan megjelölni, az adatkezelő köteles segítséget nyújtani.

 

 • Ha az igényelt adatot nem az igazgatóság kezeli, akkor az igazgatóság erről, valamint – ha az igazgatóság által az adatkezelő személye ismert – az adatkezelő személyéről az igénylőt értesíti.

 

 • Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az igazgatóság aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

 

 • Amennyiben az adatkezelő azt állapítja meg, hogy az igényelt adatok nem továbbíthatók vagy nem hozhatók nyilvánosságra, erről az Igazgatási és Jogi Osztályt haladéktalanul értesítenie kell és az igény elutasításáról szóló választ az adatkezelő az Igazgatási és Jogi Osztállyal együttműködve készíti elő.

 

 • Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az Info tv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben kell értesíteni az igénylőt.

 

 • Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.

 

 • Az igény teljesítése nem tagadható meg, ha a nem magyar anyanyelvű kérelmező igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazta meg. Az adatszolgáltatást azon a nyelven kell teljesíteni, ahogy az adatkezelő rendelkezésére áll.

 

 • A nem magyar nyelven benyújtott igény esetén intézkedni kell annak lefordításáról, melynek költségét az igénylő viseli.  A fordítás során elsősorban az igazgatóságnál foglalkoztatottak nyelvismeretére kell támaszkodni, ennek hiányában külső szakértőt kell megbízni.

 

 • Ha az adat az igényelt formában rendelkezésre áll és további feldolgozást nem igényel, akkor az igény teljesítése – ide nem értve a másolat előállításának költségét –térítésmentes.

 

 • Olyan közérdekű adat igényléséért, amelynek előállítása a rendelkezésre álló adatok további feldolgozását igényli – az előállításra fordított munkaidő és a feldolgozásban közreműködők számának figyelembevételével – költségtérítés fizetendő, melynek összegét az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzatban foglaltak alapján kell meghatározni. A költségtérítés várható összegét az igényélővel előre közölni kell. Amennyiben az igénylő a költségeket és az egyéb feltételeket elfogadja, a további eljárásra (ideértve az adatok kiszolgáltatásának határidejét, módját, az ellenszolgáltatás mértékét és a fizetés módját) az igazgatóság és az igénylő megállapodása az irányadó.

 

 • Ha az igénylő kéri, az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül másolatot kell adni. A közérdekű adatot tartalmazó dokumentumról készített másolatért díj nem, csupán költségtérítésként legfeljebb a másolat előállításának költsége kérhető, amelynek összegét az igénylővel előre közölni kell. A másolat költségének összegét és megfizetésének módját az önköltségszámítás rendjére vonatkozó igazgatói utasítás határozza meg.

 

 • Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

 

 • A közzétett adatok megismerése személyazonosító adatok közléséhez nem köthető. Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyazonosító adatai csak olyan mértékben kérhetők és tárolhatók, amennyiben az igény teljesítéséhez – beleértve a költségek megfizetését is – szükséges. Az igény teljesítését és a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

 • Az igény teljesíthetősége esetén az adatkezelő a továbbítható adatokat, illetve az ezekről készített másolatokat [papíralapú vagy elektronikus adathordozóra rögzített (CD, DVD)] bemutatásra, illetve megküldésre előkészíti.

 

 • Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a nem közérdekű adatot felismerhetetlenné kell tenni.

 

 • Ha az igénylő az adatokat személyesen, közvetlenül kívánja megismerni, az adatkezelő felveszi a kapcsolatot az igénylővel megfelelő időpont egyeztetése céljából. Ennek során szükséges az igénylő figyelmét arra is felhívni, hogy amennyiben a megbeszélt helyen és időben nem jelenik meg, igénye visszavontnak tekintendő.

 

 • A megbeszélt időpontban személyesen megjelenő igénylőnek az adatkezelő átadja az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumokat és feljegyzést készít, amely tartalmazza az adatokba való betekintés idejét, helyét és a megtekintett adatok körét. A bemutatott dokumentumok tanulmányozása során az adatkezelő köteles végig jelen lenni és az adatok biztonságára, változatlanságára felügyelni.

 

 • Az igénylő jogosult a bemutatásra került iratokról jegyzeteket készíteni, továbbá másolatok készítésére irányuló igényét, illetve a másolatok átvételének választott módját (személyesen, postai úton) az adatkezelőnek jelezheti. Az adatkezelő az igénylő nyilatkozatát rögzíti és azt az igénylővel aláíratja.

 

 • Postai úton történő teljesítés esetén az igény teljesítését tartalmazó iratot az esetleges másolatokkal együtt kell az igénylőnek megküldeni.

 

 • A közérdekű adat megismerésére irányuló igények elutasításáról az elutasító válasz egy példányával az egységvezetők haladéktalanul tájékoztatják az Igazgatási és Jogi Osztályt. A kérelmek elutasításáról az Igazgatási és Jogi Osztály nyilvántartást vezet.  Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az Igazgatási és Jogi Osztály minden évben január 31-ig tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

 

A közérdekű adatok közzétételéről és a megismerésükre vonatkozó igények teljesítésének rendjéről szóló 60/2012. sz. igazgatói utasítás

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:
Informatikai és Hírközlési Osztály

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége:
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
Informatikai és Hírközlési Osztály
6500 Baja, Széchenyi I. u. 2./C.
6501 Baja, Pf.: 84.
Tel: + 36 79 525 100
Fax: + 36 79 427 235
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás igazgatóságra vonatkozó adatai:
Évente jelentés a felügyeleti szerv (Belügyminisztérium) felé.


2013. évben:
Közérdekű adatok megismerésére irányuló teljesített kérelem száma: 21 db.
Kérelem elutasítására nem került sor.
Az igazgatóság kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A szolgáltatott adatokat az adatkérő csak a kérelmében megjelölt célra használhatja fel, és azokat harmadik személy részére csak az igazgatóság (adatgazda) külön jóváhagyásával továbbíthatja.
Az adatra vonatkozó felhasználási jogosultság csak a költségtérítés megfizetését igazoló bizonylat másolatának csatolásával érvényes.

Közzétételi listák
Az Igazgatóságnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

 

Additional information