Author Archives: ubermanager

Az elmúlt hónapok csapadékának hatása a talajvízszintekre

A tavalyi év nagy részében Igazgatóságunk területén a sokéves átlagnál kevesebb csapadék hullott. Október végén a göngyölített csapadékösszeg mindössze 303 mm volt, ami jelentősen, 195 mm-rel múlta alul a sokévre jellemző értéket. Az extrém mértékű csapadékhiány, amely a 2022. év nagyobb részére jellemző volt, szignifikánsan hatott a térség talajvízviszonyaira is. Az állomásaink túlnyomó részén a sokévi kisvízszint körüli értékek voltak jellemzőek, és több helyen rekordalacsony vízszinteket is észleltünk. Több, az Igazgatóság kezelésében lévő talajvízkút a közelmúltban száradt ki. Az átlagostól jelentősen elmaradó vízszinteket az Illancs nyugati részén, továbbá a Kiskunsági-homokhát északkeleti részén, valamint Bátya, Uszód, Soltvadkert, Kunbaja és Mohács térségében regisztráltunk. Az átlagos értékeket meghaladó vízszintek Kunpeszér, Kunszentmiklós, Hajós és Hercegszántó térségében voltak észlelhetők. Bővebben

Kiemelkedő szakmai munka elismerése

Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, születésnapja alkalmából emléktárgyat adományozott Pintér Juditnak, igazgatóságunk oktatási, képzési referensének, amelyet Telkes Róbert igazgató úr adott át. Bővebben

Rekordalacsony hótakaró a Duna vízgyűjtőjén

A Felső-Duna részvízgyűjtőin a december csapadékosabb volt a sokévi átlagnál (átlagosan 60-80 mm-t regisztráltak), ezzel együtt azonban az átlaghőmérséklet jelentősen (mintegy 2 °C-kal) magasabb volt a szokásosnál. Bővebben

Csapadékos hétvégén vagyunk túl

Az ADUVIZIG területét az elmúlt héten mediterrán ciklon érte el, amely kiadós, hónapok óta nem látott mennyiségű csapadékot hozott magával. Méréseink szerint december 9-én (pénteken) és 10-én (szombaton) területi átlagban több mint 50 mm csapadék hullott. A két nap alatt lehulló vízmennyiség több, mint a december hónapra jellemző egész havi csapadékösszeg, ugyanis a bajai vízügyi igazgatóság területén az év utolsó hónapjának átlagos havi csapadékösszege 46 mm-t tesz ki. A bőséges eső viszonylag egyenletes területi eloszlásban hullott. A december 6-11. közötti csapadéktevékenység során a legkevesebb csapadékot (41,1 mm-t) Soltszentimrén, a legtöbbet (62,9 mm-t) Dusnokon mértük.

Az OMSZ talajnedvesség-mérései alapján kijelenthető, hogy a novemberi és decemberi csapadékesemények hatására a talajok felső fél méteres rétege sokfelé telített vagy telítettséghez közeli állapotban került, ugyanakkor a mélyebb talajrétegekben továbbra is vízhiány figyelhető meg.

A múlt heti csapadékhullás eredményeként csökkent az éves csapadékhiány mértéke. Fontos azonban kiemelni, hogy a 2022. évi időjárás döntően szárazabb volt a szokásosnál, így az idei évben ezidáig hullott csapadékösszeg (417 mm) változatlanul jóval elmarad a sokévi átlagos éves csapadékösszegnél (591 mm), azaz többhavi csapadék hiányzik a területről. Amennyiben decemberben nem hullana több csapadék, úgy az idei évet a méréstörténet 1901. évi kezdete óta a hatodik legszárazabb évként könyvelhetnénk el.

Vízhasznosítás 2023.

Tisztelt Vízhasználó!

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint: „A vízhasználó a vízhasznosítási idényre vonatkozó vízigényét a vízszolgáltató mű üzemeltetőjének – annak hiányában az igazgatóságnak – tárgyévenként legkésőbb január 31. napjáig jelenti be.”

2023. évi vízhasználatra vonatkozó vízigénybejelentő lap letölthető: innen.

Ha több vízjogi engedéllyel is rendelkezik, akkor engedélyenként külön-külön adatlapot kell kitöltenie.

Öntözési célú vízhasználat szabályai:

Az alapdíjat a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség alapján kell megfizetni, a tárgyévi bejelentett vízigénytől vagy ténylegesen felhasznált vízmennyiségtől függetlenül. A vízhasználók részére – az alábbi feltételek teljesülése esetén – a költségvetési támogatással csökkentett díj kerül áthárításra.

Felhívom figyelmét, hogy a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult a vízszolgáltatás teljes összegű díja helyett a Korm. rendeletben biztosított 50 %-os költségvetési támogatásra:

  • a tárgyévi vízigényét tárgyév február 10. napjáig bejelentette, és
  • a felhasznált vízmennyiség a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiséget nem haladja meg, és
  • a megrendelt vízmennyiség a mezőgazdasági vízszolgáltatási idényben az engedélyezett területen kerül felhasználásra.

Amennyiben a vízhasználat a fent felsorolt feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a vízszolgáltatási alapdíj teljes összege kerül kiszámlázásra.

Halgazdálkodási célú vízhasználat szabályai:

A halastavi (tógazdasági) célra továbbított vízmennyiség után a mezőgazdasági vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározott halastó bruttó területe alapján számítva évente 1500 Ft/hektár díjat fizet. A díj számlázása tárgyév március 31-ig történik.

Ha a 2023. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási idényben nem tart igényt a vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött vízmennyiségre, úgy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a vízjogi engedély szüneteltethető. A vízhasználó amennyiben nem szünetelteti a vízjogi üzemeltetési engedélyét, a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat megfizetni köteles akkor is, ha nem jelzett a tárgyévre vízigényt.

Az engedélyesnek a szüneteltetést a vízügyi hatóságnál kell kezdeményeznie. Öntözés esetén az alábbiak szerint kell eljárni: „A felszíni vízből történő, öntözési célú vízkivételre jogosító üzemeltetési engedély adott tárgyévben való szüneteltetését az előző év december 31. napjáig kell kérelmeznie az engedélyesnek. A szünetelés legalább egy, legfeljebb három öntözési idényre kérhető.”

Kérjük, hogy a kitöltött vízigénybejelentő űrlapot/űrlapokat legkésőbb 2023. január 31-ig szerkeszthető és szkennelt, aláírt formátumban is szíveskedjenek a vizhasznositas@aduvizig.hu e-mail címre megküldeni. A leadott vízigénybejelentő lap módosítása, a vízigényről történő utólagos lemondás nem lehetséges.

Vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlat a vízügyi hatóságon 2022. november 30.

Vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlat a vízügyi hatóságon 2022. november 30.

2022. november 30-án a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya szervezésében vízminőség-védelmi kárelhárítási gyakorlat megtartására került sor a vízügyi hatóságon, melyen az ADUVIZIG két munkatársa is részt vett.
A gyakorlat résztvevői egy káreseményt feltételezve áttekintették a kárelhárítási feladatok egyes lépéseit, a káresemény észlelésétől, illetve bejelentésétől a kárelhárítás lezárásáig. Külön kiemelésre került, hogy az egyes feladatkörök ellátása során fontos a vízügyi hatóság és az igazgatóság összehangolt munkája, vízminőség-védelmi kárelhárítás alatt elengedhetetlen a folyamatos együttműködés. Korábbi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatban ismertettük a hatósági munkatársaknak a Vízügyi Igazgatóságokon működő VIR Vízminőségi kárelhárítási modult, melyben az egyes káresemények és az azokhoz kapcsolódó intézkedések, beavatkozások kerülnek rögzítésre.
A kárelhárítási feladatok gyors, hatékony elvégzéséhez meghatározó tényező a kárelhárításban résztvevők felkészültsége, melyet az igazgatóság által rendszeresen megtartott vízminőségi kárelhárítási gyakorlatok, illetve az együttműködő szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás is biztosít.

2022. december 1.

Schulcz Gergő
vízminőség-védelmi referens

Egy talajlakó kékalga faj: Nostoc commune

A hosszantartó aszályos időszak után, az ősszel beköszöntöttek a gyakori esőzések. Ennek következtében több helyen találkozhatunk egy talajlakó kékalgával, amely könnyedén átvészelte a száraz időszakot is, de a nedvesebb környezetnek köszönhetően most újra szaporodásnak indulhatott. Bővebben