Vízhasznosítás 2023.

Tisztelt Vízhasználó!

A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet 6. § (2) bekezdése szerint: „A vízhasználó a vízhasznosítási idényre vonatkozó vízigényét a vízszolgáltató mű üzemeltetőjének – annak hiányában az igazgatóságnak – tárgyévenként legkésőbb január 31. napjáig jelenti be.”

2023. évi vízhasználatra vonatkozó vízigénybejelentő lap letölthető: innen.

Ha több vízjogi engedéllyel is rendelkezik, akkor engedélyenként külön-külön adatlapot kell kitöltenie.

Öntözési célú vízhasználat szabályai:

Az alapdíjat a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség alapján kell megfizetni, a tárgyévi bejelentett vízigénytől vagy ténylegesen felhasznált vízmennyiségtől függetlenül. A vízhasználók részére – az alábbi feltételek teljesülése esetén – a költségvetési támogatással csökkentett díj kerül áthárításra.

Felhívom figyelmét, hogy a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult a vízszolgáltatás teljes összegű díja helyett a Korm. rendeletben biztosított 50 %-os költségvetési támogatásra:

  • a tárgyévi vízigényét tárgyév február 10. napjáig bejelentette, és
  • a felhasznált vízmennyiség a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiséget nem haladja meg, és
  • a megrendelt vízmennyiség a mezőgazdasági vízszolgáltatási idényben az engedélyezett területen kerül felhasználásra.

Amennyiben a vízhasználat a fent felsorolt feltételek bármelyikének nem felel meg, úgy a vízszolgáltatási alapdíj teljes összege kerül kiszámlázásra.

Halgazdálkodási célú vízhasználat szabályai:

A halastavi (tógazdasági) célra továbbított vízmennyiség után a mezőgazdasági vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyében meghatározott halastó bruttó területe alapján számítva évente 1500 Ft/hektár díjat fizet. A díj számlázása tárgyév március 31-ig történik.

Ha a 2023. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási idényben nem tart igényt a vízjogi üzemeltetési engedélyében lekötött vízmennyiségre, úgy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 13. §-a alapján a vízjogi engedély szüneteltethető. A vízhasználó amennyiben nem szünetelteti a vízjogi üzemeltetési engedélyét, a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat megfizetni köteles akkor is, ha nem jelzett a tárgyévre vízigényt.

Az engedélyesnek a szüneteltetést a vízügyi hatóságnál kell kezdeményeznie. Öntözés esetén az alábbiak szerint kell eljárni: „A felszíni vízből történő, öntözési célú vízkivételre jogosító üzemeltetési engedély adott tárgyévben való szüneteltetését az előző év december 31. napjáig kell kérelmeznie az engedélyesnek. A szünetelés legalább egy, legfeljebb három öntözési idényre kérhető.”

Kérjük, hogy a kitöltött vízigénybejelentő űrlapot/űrlapokat legkésőbb 2023. január 31-ig szerkeszthető és szkennelt, aláírt formátumban is szíveskedjenek a vizhasznositas@aduvizig.hu e-mail címre megküldeni. A leadott vízigénybejelentő lap módosítása, a vízigényről történő utólagos lemondás nem lehetséges.